מדיניות רישום והשתתפות בקורסים מקוונים בהנחיית טל איתן

מדיניות רישום והשתתפות בקורסים מקוונים בהנחיית טל איתן

כללי

1. התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לרישום ולהשתתפות בקורסים המקוונים בהנחיית מר טל איתן (להלן: "המרצה").

2. ההרשמה וההשתתפות הינה בכפוף לתנאי התקנון. הרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאי התקנון.

3. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי, אשר ייקבע לגבי כל קורס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

4. מספר המקומות המקסימאלי בכל קורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה. הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודם זוכה.

5. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטתו הבלעדית של המרצה, כפי שיפורסמו מעת לעת בדפי ההרשמה הרלוונטיים.

6. המרצה רשאי להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.

 

רישום לקורס

7. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.

8. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום וכן המחיר מפורטים בדף הנחיתה הרלוונטי לקורס לצד טופס ההרשמה.

9. מחיר הסדנה כולל מע"מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

10. למרצה תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס, אם יש לו יסוד סביר להניח שהשתתפותו של אותו אדם תפגע בהתנהלות התקינה של הקורס.

11. למרצה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.

 

ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

12. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למרצה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י המרצה. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.

13. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 12 לעיל.

14. מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

15. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

16. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בכל מועד מאוחר מהמועדים שצוינו בסעיף 15 לעיל תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

17. לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים הקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט במקרים המפורטים להלן:

17.1.הודעת ביטול שתתבצע בתוך 24 שעות ממועד השיעור הראשון תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

17.2.בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י המרצה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

19. בנוסף לאמור לעיל, רשאי המרצה לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמרצה ע"י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתו של המרצה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

20. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמרצה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע"י המרצה ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס.

21. לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הלימודים בקורס" הינו מועד תחילת השיעור הראשון בקורס, גם אם מלכתחילה אמור היה הקורס להיפתח במועד מוקדם יותר.

 

קניין רוחני

22. יובהר, כי המרצה הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.

23. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרצה.

24. משתתפי קורס הכשרת היועצים אשר רוצים להציג את עצמם כבוגריו רשאים לעשות כן, אך בשום אופן אינם רשאים להציג עצמם כמי שפועלים מטעם ו/או בשם ו/או בשיתוף המרצה ו/או חברת מטה קריצ'ר בע"מ ו/או חברת טל איתן בע"מ ו/או "כאן עובדים בכיף". כמו כן הם אינם רשאים לעשות שימוש בכל סימן מסחר שבבעלות המנחה ו/או חברת מטה קריצ'ר בע"מ ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

25. השימוש בחומרים שנמסרו ע"י המרצה במהלך הקורס הינם לשימושם האישי של המשתתפים לצרכים העסקיים של כל משתתף בפני עצמו, ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.

 

רשימת דיוור

26. ההצטרפות לקורס משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של המרצה, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.

27. ההצטרפות לדיוור הינה בחינם.

28. ברישום לדיוור המשתתף נותן את הסכמתו לשימוש בפרטיו האישיים, בכפוף לכל דין, ונותן את הסכמתו להצטרפות למאגר הדיוור של המרצה לצורך קבלת דיוור לכתובת הדואר האלקטרוני, שישלח מעת לעת לפי שיקול דעתו של המרצה.

29. בהצטרפותו לדיוור, מסכים המשתתף כי מידע ו/או הטבות שיקבל מהמרצה, לרבות פרטיו האישיים, יוחזקו במאגר מידע וכי ייעשה במידע זה שימוש ע"פ שיקול דעתו של המרצה, ובהתאם להוראות כל דין.

30. בהצטרפות לדיוור, מסכים המשתתף לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

31. המרצה רשאי שלא לאשר הצטרפות אדם לרשימת הדיוור, בהתאם לשיקול דעתו וללא צורך בנימוק.

32. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו חלה על המשתתף.

33. על המרצה לא תחול כל אחריות לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר לתוכן הדיוור, בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתתף.

 

אחריות

34. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע"פ מיטב הבנתו, ידיעותיו וניסיונו של המרצה. המרצה אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.

35. תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ עסקי, שיווקי, כלכלי או אחר, ואינם מחליפים ייעוץ אישי המתבסס על היכרות מעמיקה עם הנתונים הפרטניים של המשתתפים ומותאם לצרכיו ואופיו.

36. המרצה אינו מתחייב מה יהיו תוצאות ההשתתפות בקורס עבור המשתתפים, לרבות שיפור במצב הכלכלי הפרטי, העסקי, הגדלת מספר הלקוחות, הגדלת כמות ההכנסות לעסק וכיוצ"ב. חלק ניכר מן הקורסים מתבסס על עבודה עצמית של המשתתף, וכן תלוי בנסיבות אובייקטיביות אישיות של כל משתתף וכל עסק בפני עצמו, שלמרצה אין ולא יכולה להיות שליטה עליהן, וככאלו למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המרצה בין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום הקורס או לאחריו.

37. הקורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו והמרצה שומר על זכותו למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לו.

38. בכל מקרה המרצה לא ישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר ששולם ע"י הלקוח.

 

פרטיות

39. המרצה ישמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

40. הודעות ועדכונים מהמרצה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת הפייסבוק הייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפי הקורס בלבד ו/או בכל דרך אחרת שייבחר המרצה לפי שיקול דעתו.

41. השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצת הפייסבוק של הקורס תתקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשתתף ובהסכמתו לכך שתכנים אלו יהיו פומביים, ועשויים להיות חשופים גם למתחרים ישירים, ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד המרצה בקשר לחשיפת תכנים אלו.

42. השיעורים בקורס מוקלטים והמרצה שומר על זכותו לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי לצרכיו שלו.

 

הדין החל

43. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.

44. כל השתהות או הימנעות של המרצה בקיום זכות המגיעה לו בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.