תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים! תודה שבחרתם להשתמש באתר "כאן עובדים בכיף" https://taleitan.co.il (להלן: "האתר").

1. כללי

1.1. האתר מופעל ע"י חברת טל איתן בע"מ, ח.פ. 513156489, מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן "החברה").

1.2. האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל גם חנות לרכישות מקוונות של חומרים עיוניים שונים, בין אם בפורמט דיגיטלי ובין אם בעותק קשיח, אינדקס עסקים לטובת קבוצת הפייסבוק "אסטרטגיה שיווקית בכיף", ואפשרות הרשמה לקורסים והרצאות.

1.3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.

1.4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

1.5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

1.6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

1.7. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י החברה.

1.8. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

1.9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

1.10.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.

1.11.החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.

1.12.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

1.13.החברה אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

1.14.כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

1.15.התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.

1.16.תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 

2. התחייבות המשתמש

2.1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

2.2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

2.2.1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.

2.2.2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

2.2.3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.

2.2.4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

2.2.5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

 

3. מדיניות רישום והשתתפות בקורסים בהנחיית טל איתן

3.1. כללי

3.1.1. ההרשמה וההשתתפות בקורסים הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום.

3.1.2. בתקנון זה, "קורסים" – לרבות סדנאות, הכשרות, מיני-קורסים, שיעורים וקבוצות למידה חד-פעמיות וכיוצ"ב, בהנחייתו של טל איתן ("המרצה").

3.1.3. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי, אשר ייקבע לגבי כל קורס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

3.1.4. מספר המקומות המקסימאלי בכל קורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה. הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודם זוכה.

3.1.5. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטתו הבלעדית של המרצה, כפי שיפורסמו מעת לעת.

3.1.6. המרצה רשאי להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.

3.2. רישום לקורס

3.2.1. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.

3.2.2. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום וכן המחיר מפורטים בדף הנחיתה הרלוונטי לקורס לצד טופס ההרשמה.

3.2.3. מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד כולל מע"מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

3.2.4. המרצה ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.

3.2.5. למרצה תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

3.2.6. למרצה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.

3.3. ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

3.3.1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למרצה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י המרצה. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.

3.3.2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 3.3.1 לעיל.

3.3.3. מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

3.3.4. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

3.3.5. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בכל מועד מאוחר מהמועדים שצוינו בסעיף 15 לעיל תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

3.3.6. לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט במקרים המפורטים להלן:

3.3.6.1. הודעת ביטול שתתבצע בתוך 24 שעות ממועד השיעור הראשון תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

3.3.6.2. בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

3.3.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י המרצה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

3.3.8. בנוסף לאמור לעיל, רשאי המרצה לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמרצה ע"י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתו של המרצה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

3.3.9. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמרצה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע"י המרצה ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס.

3.3.10. לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הלימודים בקורס" הינו המועד המוקדם ביותר בו התכנים נשוא הקורס ניתנים לצפייה, לרבות תחילת פעילות בקבוצת הפייסבוק המלווה את הקורס, פתיחת האפשרות הטכנית לצפייה במצגות וחומרי עזר הנלווים לקורס, קבלת משימות-בית עצמאיות טרם השיעור וכיוצ"ב בהתאם לשיקול דעתו של המרצה ובהתאם לאופי הפעילות.

3.4. הוראות נוספות באשר לרישום והשתתפות בקורסים

3.4.1. השימוש בחומרים שנמסרו ע"י המרצה במהלך הקורס הינו לשימושם האישי של המשתתפים לצרכים העסקיים של כל משתתף בפני עצמו, ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.

3.4.2. המרצה הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.

3.4.3. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרצה.

3.4.4. משתתפי קורס הכשרת היועצים אשר רוצים להציג את עצמם כבוגריו רשאים לעשות כן, אך בשום אופן אינם רשאים להציג עצמם כמי שפועלים מטעם ו/או בשם ו/או בשיתוף המרצה ו/או חברת טל איתן בע"מ ו/או "כאן עובדים בכיף". כמו כן הם אינם רשאים לעשות שימוש בכל סימן מסחר שבבעלות המנחה ו/או חברת טל איתן בע"מ ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

3.4.5. ההרשמה לקורס משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של המרצה, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום. הוראות התקנון באשר לדיוור ישיר כאמור בפרק 14 להלן יחולו גם על הצטרפות לרשימת דיוור בעת רישום לקורס.

3.5. הגבלת אחריות

3.5.1. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע"פ מיטב הבנתו, ידיעותיו וניסיונו של המרצה. המרצה אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.

3.5.2. תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ עסקי, שיווקי, כלכלי או אחר, ואינם מחליפים ייעוץ אישי המתבסס על היכרות מעמיקה עם הנתונים הפרטניים של המשתתפים ומותאם לצרכיו ואופיו.

3.5.3. המרצה אינו מתחייב מה יהיו תוצאות ההשתתפות בקורס עבור המשתתפים, לרבות שיפור במצב הכלכלי הפרטי, העסקי, הגדלת מספר הלקוחות, הגדלת כמות ההכנסות לעסק וכיוצ"ב. חלק ניכר מן הקורסים מתבסס על עבודה עצמית של המשתתף, וכן תלוי בנסיבות אובייקטיביות אישיות של כל משתתף וכל עסק בפני עצמו, שלמרצה אין ולא יכולה להיות שליטה עליהן, וככאלו למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המרצה בין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום הקורס או לאחריו.

3.5.4. הקורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו והמרצה שומר על זכותו למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לו.

3.6. פרטיות

3.6.1. המרצה ישמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

3.6.2. הודעות ועדכונים מהמרצה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת הפייסבוק הייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפי הקורס בלבד ו/או בכל דרך אחרת שייבחר המרצה לפי שיקול דעתו.

3.6.3. קבוצת הפייסבוק המלווה את הקורס מהווה חלק ממערך קבוצות הפייסבוק המנוהלות ע"י טל איתן במסגרת "אסטרטגיה שיווקית בכיף". המשתתף יודע ומסכים לכך שמניעת גישה לקבוצת אסטרטגיה שיווקית בכיף, מכל סיבה שהיא, עשויה למנוע גם את כניסתו לקבוצת הקורס, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי טל איתן בקשר לכך.

3.6.4. השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצת הפייסבוק של הקורס תתקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשתתף ובהסכמתו לכך שתכנים אלו יהיו פומביים, ועשויים להיות חשופים גם למתחרים ישירים וגם לרוכשים עתידיים של הקורס, ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד המרצה בקשר לחשיפת תכנים אלו. כל פרסום שייעשה על ידי המשתתף, בין אם בקבוצות הלימוד, בשיעורי הלייב המוקלטים ו/או בכל פלטפורמה אחרת הוא באחריות המשתתף ולא תהיה לו כל טענה כלפי המרצה, לרבות בקשר לחשיפת ו/או הפצת התכנים. 

3.6.5. השיעורים בקורס מוקלטים והמרצה שומר על זכותו לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי לצרכיו שלו.

 

4. רכישת מוצרים פיזיים באתר

4.1. ביצוע רכישה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

4.2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

4.3. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות אפשרויות הרכישה המקוונת באתר בלבד.

4.4. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, לקבל מידע אודות הפורמט שבו ניתן לרכשו, להתרשם מהתוכן המוצע בו וממחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.

4.5. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם החברה לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.

4.6. במקרים בהם החברה לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.

4.7. אספקת מוצרים בעותק קשיח כפופה לזמינותם במלאי.

4.8. כדי שהחברה תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח, בין אם משלוח בדואר אלקטרוני או משלוח של מוצר פיזי, ואופן התשלום.

4.9. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר, מע"מ ע"פ כל דין, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. החברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.

4.10.זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין החברה מתחייבת לשמור על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.

4.11.התשלום באתר יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:

4.11.1. באמצעות PayPal (בהתאם למדיניות השימוש של PayPal); או

4.11.2. באמצעות יישומון העברת תשלומים מסוג "פפר פיי", "פיי בוקס" או "ביט"; או

4.11.3. באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.

4.12.בסיום ההזמנה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות פרק 7 שלהלן.

4.13. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע רכישה.

4.14. למען הסר ספק, הזמנת מוצר פיזי כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח.

4.15. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק את ההזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של מוצר פיזי הנמצא במלאי הינו עד שני ימי עסקים לאחר יום השלמתה באתר.

4.16. במקרים המצריכים משלוח ההזמנה מחוץ לישראל יתכן שזמן הטיפול בהזמנה וזמן האספקה של משלוח ההזמנה יהיו ממושכים יותר.

4.17. במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.

 

5. רכישת מוצרים דיגיטליים דרך האתר

5.1. סעיפים 4.1-4.13 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על רכישות של מוצרים דיגיטליים דרך האתר.

5.2. לאחר ביצוע רכישה של מוצר דיגיטלי תתאפשר גישה אליו באמצעות התחברות לאזור האישי באתר. כל משתמש יכול להתחבר לאזור האישי באמצעות יצירת שם משתמש וסיסמה אישית.

5.3. התכנים הדיגיטליים שנרכשו יהיו זמינים באזור האישי ללא הגבלת זמן, אלא אם יוחלט ע"י החברה להסיר את התכנים מהאתר, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה תישלח הודעה ללקוח ותתאפשר הורדה של התכנים למחשב האישי של הלקוח טרם מניעת הגישה אליהם דרך האתר.

5.4. לתשומת ליבכם, בהתאם לסעיף 7.12 שלהלן אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר דיגיטלי.

 

6. אספקה ומשלוח של מוצרים בעותק קשיח שהוזמנו באתר

6.1. אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר:

6.1.1. משלוח באמצעות חברת שליחויות; או

6.1.2. משלוח באמצעות דואר רשום של חברת דואר ישראל.

6.2. לתשומת ליבך, דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לבחירת ערוץ האספקה.

6.3. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.

6.4. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.

6.5. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.

6.6. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

6.7. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע"י החברה ואינם בשליטתה והנך מצהירה כי לא תהיה לך כל טענה כנגד החברה עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.

6.8. החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

 

7. ביטול עסקה לרכישת מוצרים שנרכשו באתר

7.1. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לחברה בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י החברה.

7.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

7.3. ביטול עסקה עקב פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:

7.3.1. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;

7.3.2. המוצר הוחזר לחברה בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;

7.3.3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.

7.4. ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:

7.4.1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;

7.4.2. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה.

7.5. למען הסר ספק, לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי בגין מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש. כמו כן, לא יתאפשר ביטול עסקה בגין מוצר שמחירו אינו עולה על 50 ₪.

7.6. בהחזרה של מוצר ע"פ סעיף 7.4 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או מ-100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול.

7.7. האחריות להחזרת המוצר אל החברה מוטלת על הלקוח.

7.8. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.

7.9. בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 7.6 לעיל, רשאית החברה לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהחברה ע"י חברת האשראי.

7.10. באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לתנאי סעיפים 7.3 או 7.4 לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם החברה ולבדוק את היתכנות ההחלפה.

7.11.הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

7.12.למען הסר ספק, ביטול עסקה וקבלת החזר כספי לא יוענקו בשום מקרה של רכישת מוצרים דיגיטליים.

 

8. הרשמה להרצאות #זוםעל, מפגשים מקוונים ללא תשלום ותכנים המחייבים רישום

8.1. תנאי ההרשמה שלהלן יחולו על הרצאות #זוםעל במסגרת פעילות קבוצת הפייסבוק "אסטרטגיה שיווקית בכיף" ו/או "כאן עובדים בכיף" ו/או טל איתן, בין אם מועברות ע"י טל איתן ובין אם ע"י מרצים אורחים וכן על רישום לצפייה בתכנים מוגנים באתר השמורים למשתמשים רשומים בלבד.

8.2. ההרשמה הינה בכפוף למילוי כל הפרטים בטופס ההרשמה. האחריות לבדיקת נכונות הפרטים הינה על הנרשמים, ולנרשמים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד טל איתן בקשר לאי-הרשמה שנבעה כתוצאה ממילוי שגוי או חסר של טופס ההרשמה.

8.3. מספר המקומות בהרצאות מוגבל, ועשוי להשתנות. הרישום הינו על בסיס כל הקודם זוכה. יתכן שהרישום יהיה כרוך בתשלום סמלי, כפי שיפורסם בטופס ההרשמה.

8.4. במקרה שבו משתתף לא יכול להגיע להרצאה הוא מתבקש לבטל את הרשמתו על מנת לאפשר למעוניינים אחרים להירשם.

8.5. מומלץ להיכנס לחדר המקוון של ההרצאה כמה דקות לפני שעת ההרצאה. הכניסה היא לפי הקישור שישלח לדוא"ל של הנרשם.

8.6. חלק מן ההרצאות יוקלטו ויהיו זמינות לצפייה ולהאזנה במועד מאוחר יותר. רכישת ההקלטות יכולה להיעשות בתשלום סמלי או ללא תשלום לפי שיקול דעתו הבלעדי של טל איתן.

8.7. ההרצאות מועברות על גבי תוכנת שיתוף מסך מסוג "זום". באחריותו של הנרשם לוודא כי התוכנה מותקנת ופועלת כראוי על גבי מכשירו האישי, יהא זה מחשב נייד או שולחני, טאבלט, טלפון נייד וכיוצ"ב. טל איתן אינו אחראי, ולנרשמים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפיו בקשר לתקלות טכניות שיימנעו את השתתפותם בהרצאה, יהא מקור התקלה אשר יהא.

8.8. ההרצאות אינן מהוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שלו, אלא הן בבחינת תכני העשרה. כל פעולה שינקוט המשתתף בעקבות הרצאה או פרשנות שתינתן לתכני ההרצאה הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתתף, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד טל איתן ו/או המרצים האורחים בקשר לכך.

8.9. הרצאות של מרצים אורחים אינן בשום מקרה נעשות בשם ו/או מטעם טל איתן ו/או "כאן עובדים בכיף" ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד טל איתן בגין תכני הרצאות שהועברו ע"י מרצים אורחים.

8.10.הרשמה והכנסת פרטי הדוא"ל של המשתתף מהווה הסכמת המשתתף לקבל דיוור מטל איתן ו/או "כאן עובדים בכיף", לרבות דיוור שיווקי ופרסומי. תנאי תקנון זה באשר לדיוור יחולו גם על הרשמה לדיוור באמצעות הרשמה להרצאה או למדורי התוכן המחייבים רישום.

8.11.יובהר, כי המרצים הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי ההרצאה והתכנים המועברים בה. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגת ההרצאה, מבנה ההרצאה, תכני ההרצאה וכיוצ"ב.

8.12.אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מההרצאה ו/או מהתכנים המופיעים בה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרצה.

 

9. מאגר העסקים של קהילת "אסטרטגיה שיווקית בכיף"

9.1. מאגר העסקים של קהילת "אסטרטגיה שיווקית בכיף" (להלן: המאגר) נועד לרכז דפי עסק ובהם פרטי העסקים של חברי קהילת אסטרטגיה שיווקית בכיף (להלן: "דף העסק"). הצטרפות למאגר מותנית בחברות בקבוצת הפייסבוק "אסטרטגיה שיווקית בכיף" וכפופה לאישור מנהלי המאגר.

9.2. המאגר נמצא בבעלות החברה וינוהל על-ידה או מי מטעמה (להלן: "מנהלי המאגר").

9.3. מטרת המאגר הינה לאפשר לחברי קהילת "אסטרטגיה שיווקית בכיף" לרכוש מוצרים ושירותים מעסקים בתוך הקהילה תוך קבלת הטבה כספית או אחרת הניתנת לחברי הקהילה ככאלו.

9.4. בעת הרישום למאגר ויצירת דף העסק יועברו למאגר באופן אוטומטי נתוני פרופיל המשתמש בפייסבוק של הנרשם, לרבות תמונת הפרופיל. המידע הנוסף המצוי בדף העסק נועד למילוי עצמי בלבד בעת ההצטרפות למאגר, ונתון לשיקול דעתו של המצטרף.

9.5. למען הסר ספק, מנהלי המאגר אחראים על הצגת דף העסק בלבד. מנהלי המאגר אינם אחראים לתוכן המופיע בדף העסק, לרבות נכונות המידע, מהימנות המידע, עדכניות המידע או סגנון המידע המופיע בדף העסק, והמשתמשים במאגר מוותרים מראש על כל טענה כלפי מנהלי המאגר בהקשר זה.

9.6. על אף האמור לעיל, מנהלי המאגר שומרים לעצמם את הזכות להסיר מהמאגר בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, דף עסק אשר יכיל תוכן פוגעני, בלתי הולם, שקרי וכיוצ"ב. יתר על כן, מנהלי המאגר שומרים לעצמם את הזכות להסיר דף עסק מהמאגר בכל עת, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת.

9.7. דף העסק ניתן לעדכון בכל עת ע"י בעל העסק, לרבות הסרתו מהמאגר בכל עת. ניתן לפנות בכתב באמצעות הדוא"ל ל- alon@webcandy.co.il על מנת לבקש מחיקה מלאה של דף העסק מהמאגר ללא יכולת שחזור.

9.8. יודגש, כי כל שימוש במאגר שאינו בהתאם לסעיף 9.3 לעיל הינו אסור בתכלית האיסור ועשוי להוביל סילוק מיידי של בעל העסק מהמאגר ואף מהקהילה, בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של מנהלי המאגר.

9.9. מנהלי המאגר עושים כל שביכולתם על מנת לאבטח את הפרטים הנמצאים במאגר באמצעים הטכנולוגים העומדים לרשותם. יחד עם זאת, לצערנו לא ניתן להבטיח חוסן מוחלט מפני פלישה של גורם שלישי למאגר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמשי המאגר כל טענה כלפי מנהלי המאגר.

9.10.כל פנייה למנהלי המאגר באשר לרישום במאגר, תיקון הרישום במאגר ומחיקה מהמאגר תטופלנה בהתאם להוראות כל דין, מדיניות זו ושיקול דעתם של מנהלי המאגר בהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו.

 

10. אחריות על המוצרים הנמכרים באתר

10.1.תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

10.2.החברה אינה מספקת אחריות למוצרים.

10.3.החברה לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה ו/או שימוש במידע המופיע באתר.

10.4.החברה לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה.

10.5.בכל מקרה החברה לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח.

 

11. אחריות על התכנים המופיעים באתר

11.1.החברה עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.

11.2.המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, רפואי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.

11.3.מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו באתר.

11.4.החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.

11.5. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעלת האתר. למען הסר ספק, בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים

11.6. למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר אינו מהווה המלצה מטעם בעלת האתר ביחס לתכנים, לשירותים או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.

 

12. שיפוי

12.1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

12.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י החברה.

 

13. פרטיות ושמירת סודיות

13.1.החברה עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.

13.2.החברה תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

13.3.קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

13.4.החברה לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין החברה.

13.5.החברה עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות החברה – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי החברה במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

13.6.למידע על פרטיות המידע בשימוש באפליקציית פייסבוק - לחצו כאן.

 

14. דיוור ישיר

14.1. החברה מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל מהחברה דיוור מעת לעת.

14.2.בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב.

14.3. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.

14.4.האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש והחברה לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש.

14.5.במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מהחברה מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

 

15. קניין רוחני

15.1. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם החברה הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

15.2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

15.3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 

16. המחאת זכויות

16.1.החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

16.2.למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

 

17. דין ושיפוט

17.1.הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.

17.2. כל השתהות או הימנעות של החברה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

 

18. נגישות

18.1.החברה משתמשת בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, ושמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.

18.2.על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. החברה מצרה על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.

 

19. שירות לקוחות

19.1.ניתן ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

19.2.אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.